Baza otwarta - nie musisz się logować

Nie pobieramy prowizji

Oferty sprzedaży indeksowane w google
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Serwis www.sprzedaj-dlugi.pl prowadzony jest przez Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a, REGON: 971241803 , NIP: 9730643809, zwany dalej BIG.
2. BIG nie jest biurem informacji gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych i umożliwia wyłącznie publikowanie ogłoszeń o zamiarze sprzedaży wierzytelności.
3. Ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. BIG nie jest stroną umów zawieranych przez zarejestrowanych Użytkowników, nie działa na rzecz żadnej ze stron i nie ponosi odpowiedzialności za działania którejkolwiek ze stron umowy.
5. Serwis jest adresowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które zamierzają umieścić ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności, w celach związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
§2

1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej serwisu.
2. Regulamin musi zostać zaakceptowany podczas rejestracji w serwisie.

II. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA SERWISU

§3
Serwis www.sprzedaj-dlugi.pl nie jest biurem informacji gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 09.04.2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z późn. zm.).
§4
Serwis www.sprzedaj-dlugi.pl działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: - art. 4 ustawy z dnia 09.04.2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania dopuszczalne jest w przypadku zamiaru sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne.
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/

III. DEFINICJE

§5
W rozumieniu niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje określeń: 1) Administrator - Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c., z siedzibą w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a, REGON: 971241803 , NIP: 9730643809,
2) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu,
3) Użytkownik zarejestrowany - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie,
4) Aktywacja konta - zawarcie umowy rocznej umożliwiającej Użytkownikowi Aktywnego Konta zamieszczanie ofert sprzedaży wierzytelności, zakupu wierzytelności, monitorowania ofert sprzedaży wierzytelności oraz zarządzania wierzytelnościami, które zostały przez nich umieszczone w serwisie,
5) Podmiot – Użytkownik Zarejestrowany posiadający Aktywne Konto,
6) Serwis - serwis internetowy www.sprzedaj-dlugi.p l ,
7) Wierzyciel - Użytkownik zarejestrowany posiadający wierzytelność, w rozumieniu niniejszego regulaminu,
8) Dłużnik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w stosunku do której Wierzyciel posiada udokumentowaną wierzytelność,
9) Wierzytelność - świadczenie pieniężne przysługujące Wierzycielowi wobec Dłużnika udokumentowane:
a) rachunkiem,
b) fakturą VAT,
c) prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
d) orzeczeniem sądu polubownego lub aktem notarialnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

IV. PROCEDURA REJESTRACJI I AKTYWACJI KONTA

§6
1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
2. Rejestracji może dokonać wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przy czym rejestracja podmiotu musi być związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Użytkownik zarejestrowany może aktywować w swoim koncie usługi płatne, tj. możliwość dopisywania, zarządzania i usuwania własnych wierzytelności.
4. Aktywacja Konta wymaga dokonania stosownej opłaty rocznej oraz przesłania Administratorowi kopii dokumentów firmy na adres poczty elektronicznej Administratora,
- w przypadku osób fizycznych - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia NIP i REGON,
- w przypadku osób prawnych - wpisu do KRS, zaświadczenia NIP i REGON.
5. Rejestracja i aktywacja konta musi zostać dokonana przez Użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń woli.
6. Dokonanie rejestracji oraz aktywacji konta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z serwisu pomiędzy Podmiotem, a Administratorem.
7. Rejestracja i Aktywacja Konta odbywają się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie.
8. Aktywacja konta umożliwia Podmiotowi zamieszczanie ofert sprzedaży wierzytelności, monitorowanie ofert sprzedaży wierzytelności oraz zarządzania wierzytelnościami, które zostały przez Podmiot umieszczone w serwisie.
9. Dokonując rejestracji i Aktywacji Konta Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
10. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji Użytkownikowi zostaje utworzone Konto użytkownika, do którego dostęp jest możliwy po uprzednim zalogowaniu w serwisie przy użyciu hasła i loginu podanego przez Użytkownika w czasie rejestracji. Zarejestrowane konto nie umożliwia dodawania ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności. Jest to możliwe dopiero po Aktywacji Konta.
11. Po zakończeniu okresu umowy Podmiot traci dostęp do własnych ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności, zamieszczonych w serwisie. W takim przypadku wszelkie zamieszone przez podmiot ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności przestają być również dostępne i widoczne w serwisie dla osób korzystających z serwisu.
§7
Podmioty zarejestrowane, posiadające Aktywne Konto uprawnione są również do zamieszczania ofert sprzedaży wierzytelności, zakupu wierzytelności, monitorowania ofert sprzedaży wierzytelności oraz zarządzania wierzytelnościami, które zostały przez nich umieszczone w serwisie.

V. PROCEDURA WYREJESTROWANIA

§8
Podmiot może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Administratora.

VI. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

§9
1. Serwis umożliwia Podmiotom zamieszczanie informacji o przysługujących im wierzytelnościach, celem ich sprzedaży.
2. Dostęp do ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności, zamieszonych w serwisie jest ogólnodostępny i bezpłatny.
3. Serwis nie jest platformą, na której, bądź za pośrednictwem której dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami.

§10
Na wniosek Podmiotu, zawiadomienie Dłużnika o zamieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności może zostać dokonane w imieniu Podmiotu przez Administratora. Zawiadomienie dłużnika odbywa się w formie elektronicznej, poprzez przesłanie informacji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej Dłużnika.

§11
1. W przypadku gdy Dłużnik wniesie sprzeciw co do istnienia lub wysokości zobowiązania, Administrator powiadamia o tym Podmiot, który je opublikował i przesyła mu kopię żądania Dłużnika na jego adres poczty elektronicznej.
2. Po wniesieniu sprzeciwu przez Dłużnika, Podmiot jest zobowiązany, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Administratora, do:
- do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia z Serwisu lub odpowiedniego jego skorygowania; w przypadku, gdy sprzeciw jest zdaniem Podmiotu zasadny,
- potwierdzenia istnienia zobowiązania poprzez przesłanie kopii dokumentów poświadczających istnienie zobowiązania oraz oświadczenia, iż podtrzymuje ogłoszenie; w przypadku, gdy sprzeciw jest zdaniem Podmiotu nieuzasadniony.
3. Brak reakcji Podmiotu na sprzeciw w terminie określonym w ust. 2, może spowodować usunięcie ogłoszenia z Serwisu przez Administratora.

§12
1. Sprzeciw Dłużnika powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać określenie danych, których zmiany lub usunięcia Dłużnik się domaga oraz zawierać uzasadnienie.
2. Do sprzeciwu Dłużnik zobowiązany jest dołączyć ewentualne kopie dokumentów uzasadniających wniesiony sprzeciw.

§13
Administrator może w każdej chwili, również bez uprzedniego poinformowania Podmiotu i bez podania przyczyny usunąć każde umieszczone w serwisie przez Podmiot ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności.

§14
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w korzystaniu przez Użytkowników i Podmioty z serwisu, jeżeli wynikają one z przyczyn od niego niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępu do Serwisu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz do modyfikacji zakresu świadczonych usług.

§15
Podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z serwisu zamieszczonego ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności w przypadku gdy dokona jej zbycia lub w przypadku jej wygaśnięcia, najpóźniej w terminie dwóch dni od daty zbycia wierzytelności lub jej wygaśnięcia.

§16
1. Podmiot uprawniony jest do umieszczania i publikowania w serwisie wierzytelności wymagalnych, bezspornych i nie obciążonych prawami na rzecz osób trzecich.
2. Podmiot ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych w serwisie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z zamieszczenia przez Podmiot danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.
4. Ewentualne roszczenia skierowane do Administratora wynikające z naruszenia dóbr osobistych Dłużnika na skutek umieszczenia przez Podmiot nieprawdziwych lub błędnych danych lub wynikających z naruszenia Regulaminu Podmiot zobowiązuje się przejąć na siebie.

VII. OPŁATY

§17
1. Zamieszczenie przez Podmiot ogłoszenia o zamiarze sprzedaży wierzytelności podlega jednorazowej opłacie rocznej dokonywanej przez Podmiot. Wysokość opłat określona jest w Cenniku Usług, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. Cennik jest dostępny na stronie internetowej serwisu.
2. W terminie 7 dni od daty zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Administratora, Administrator wystawi na rzecz Wierzyciela fakturę VAT, dokumentującą wniesione przez wierzyciela opłaty.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§18
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „rodo”) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a
2) E-mail osoby odpowiedzialnej za dane osobowe iod@cyberbiznes.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi prowadzenia Konta na portalu usługa promowania firm na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie. informacji handlowych Pani/Pana dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci portali Banku Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. oraz w razie wyrażenia zgody podmioty świadczące usługi marketingowe w imieniu portalu Cyberbiznes.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym. dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, dane przetwarzane. będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.
6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem utworzenia Konta na portalu cyberbiznes.pl . Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale niezbędne do założenia Konta.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach otrzymywania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne, a niewyrażenie na nie zgody nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19
1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu, który zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji.
2. Zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Użytkownika w terminie określonym w zmienionym Regulaminie.
3. W przypadku gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu we wskazanym terminie obowiązuje go Regulamin w dotychczasowym brzmieniu, przy czym Administrator uprawniony będzie w tym przypadku do rozwiązania umowy z Użytkownikiem i usunięcia wszystkich danych zamieszczonych przez niego w serwisie.

§20
Wszelkie doręczenia odbywają się za pomocą poczty elektronicznej i są skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

§21
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego – Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

§22
Ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność postanowień regulaminu w pozostałym zakresie.

§23
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora, na podstawie przepisów prawa polskiego.

§24
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018